Những điểm cần lưu ý khi chuyển tuyến bảo hiểm y tế trên địa bàn Hà Nội

09:11, 24/09/2019
|

- Liên ngành Y tế - Bảo hiểm Xã hội Thành phố vừa ban hành Hướng dẫn chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Bảo hiểm y tế

Theo đó, Tuyến chuyên môn kỹ thuật được chia làm 4 tuyến như sau: Tuyến Trung ương và tương đương (tuyến 1); Tuyến tỉnh và tương đương (tuyến 2); Tuyến  huyện, quận, thị xã và tương đương (tuyến 3); Tuyến xã, phường, thị trấn và tương đương (tuyến 4).

Các hình thức chuyển tuyến gồm: Chuyển người bệnh từ tuyến dưới lên tuyến trên (chuyển người bệnh từ tuyến dưới lên tuyến trên liền kề theo trình tự: Tuyến 4 chuyển lên tuyến 3, tuyến 3 chuyển lên tuyến 2, tuyến 2 chuyển lên tuyến 1; Chuyển người bệnh không theo trình tự quy định nếu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến trên liền kề không có dịch vụ kỹ thuật phù hợp thì cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến dưới được chuyển lên tuyến cao hơn); Chuyển người bệnh từ tuyến trên về tuyến dưới; Chuyển người bệnh giữa các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong cùng tuyến.

Đối với quy định chuyển tuyến thì người có thẻ BHYT được chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế, Thông tư số 14/2014/TT-BYT ngày 14/4/2014 và Thông tư số 40/2015/TT-BYT ngày 16/11/2015 của Bộ Y tế.

Các trường hợp được chuyển thẳng tuyến trên thì cần phải căn cứ vào danh mục kỹ thuật đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về y tế phê duyệt, nếu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến trên liền kề không có dịch vụ kỹ thuật phù hợp thì cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến dưới được chuyển lên tuyến cao hơn.

Người tham gia BHYT đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại cơ sở KCB tuyến 3 hoặc cơ sở KCB tuyến 4 khi mắc các bệnh theo quy định được chuyển thẳng lên cơ sở KCB tuyến 1 hoặc cơ sở KCB tuyến 2 là cơ sở y tế đủ điều kiện để chẩn đoán và điều trị bệnh.

Đối với khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tại các tỉnh giáp ranh, thì người tham gia BHYT đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tại trạm y tế tuyến xã giáp ranh của tỉnh giáp ranh được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng và mức hưởng quy định tại khoản 1 Điều 14 Nghị định 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ khi đến khám bệnh, chữa bệnh tại trạm y tế tuyến xã giáp ranh của tỉnh giáp ranh.

Xuân Hưng